Clubmatch 2013

Reuen - Males:

   
Baby Class Intermediaire clas
   
Open class Breeders class
   
Champion class  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teven - Females:

   
Baby class Best Baby
   
Puppy class Junior class
   
Intermediaire class Open class
   
Breeders class Champion class